Lokaal burger- en ondernemersinitiatief zet in op windenergie

Lokaal burger- en ondernemersinitiatief zet in op windenergie

Geplaatst: 06-02-2020

Coöperatie Steenergie is van en voor alle inwoners en ondernemers van Steenwijkerland 

De coöperatie Steenergie wil als spoortrekker de ambities van gemeente Steenwijkerland voor windcapaciteit realiseren voor en door Steenwijkerlanders. Een lokale investering met een lokaal rendement. De coöperatie heeft een duidelijk plan om opbrengsten van windenergie aan de gemeenschap te besteden via bijvoorbeeld een omgevingsfonds, een maatschappelijk fonds, een grondgebondenfonds, een omwonendenfonds maar ook kan iedere inwoner profiteren van opbrengsten door financiële participatie. Zo wordt Steenergie van en voor iedereen. Iedereen kan straks meedoen, contact zoeken kan via de website www.steenergie.com

Met de komst van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt de verantwoordelijkheid voor de opwekking van energie op land in de regio neergelegd. Deze regio wordt verplicht een substantiële bijdrage te leveren aan de 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie benoemd in de nationale energiedoelstellingen. Dat gaat niet lukken met alleen zonne-energie, daar de energetische bijdrage van zonnepanelen beperkt is. ‘Daarom is het onvermijdelijk om energie op te wekken uit andere bronnen bijvoorbeeld met windmolens. We kunnen als inwoners en ondernemers van gemeente Steenwijkerland wachten tot van buitenaf komende partijen hier invulling aan geven, maar het is beter om zelf de handschoen op te pakken en zelf de regie te houden, om zo te voorkomen dat Steenwijkerland zaken opgelegd krijgt waar men zelf geen controle meer over heeft!’ vertelt Fokko Jansma, voorzitter van de coöperatie. De coöperatie wil gemeente Steenwijkerland helpen aan haar verplichtingen jegens de RES  te kunnen voldoen.

 

Windenergie
De Nederlandse overheid heeft bepaald dat we in 2030 35 TWh aan hernieuwbare energie gaan opwekken. Dat zijn ongeveer 2.600 windmolens bij een vermogen van 4,5MW per windmolen. Een windmolen van 4,5 MW wekt hetzelfde op als 17 hectare (ongeveer 23 voetbalvelden) vol zonnepanelen. OF er beleid voor windenergie gemaakt moet worden in de gemeente Steenwijkerland is wat Steenergie betreft geen vraag meer. Wel HOE er invulling aan gegeven wordt. ‘Het is vooral bepalend hoe je met de omgeving omgaat en met de grondeigenaren van mogelijk toekomstige locaties. Er liggen voor alle partijen veel kansen voor in coöperatief verband. Daarnaast zijn er behoorlijk wat regels verbonden aan mogelijk kansrijke posities,’ aldus secretaris en agrarisch ondernemer Pieter Winter. ‘Er moet eerst beleid gemaakt worden door gemeente Steenwijkerland, dan volgt er onderzoek voor geschikte locaties en dan kan er met grondeigenaren en omgeving overlegd worden. We willen geen ‘moeten’ beleid maar ‘mogen’ beleid waar we gezamenlijk naar fatsoenlijke en passende vergoedingen zullen zoeken. We hopen dat omgeving en grondeigenaren de weg naar ons weten te vinden. We staan open om met eenieder in gesprek te gaan.’

 

Initiatiefnemers
Het initiatief van de coöperatie ligt bij een groep van 14 inwoners en ondernemers uit Steenwijkerland die weten wat ze willen maar ook wat ze niet willen: Grondonteigening, een verplicht inpassingsplan, opgelegd beleid of wel de lasten maar niet de lusten wanneer een commerciële partij windmolens gaat exploiteren. ’Je hoeft niet vóór windenergie te zijn, maar als windenenergie toch een rol moet gaat spelen dan omarmen we het als initiatief liever, zodat het onze molens worden met een nette compensatie voor de lasten’, legt penningmeester Benno Hellinga uit. Wil je het initiatief steunen, wil je lid worden, wil je meer informatie, ben je grondeigenaar of wil je met je reeds bestaande initiatief samenwerken met Steenergie? Alle inwoners van de gemeente Steenwijkerland kunnen contact met ons opnemen via www.steenergie.com.

Lokaal burger- en ondernemersinitiatief zet in op windenergie