Update Glasvezel

Update Glasvezel

Geplaatst: 11-09-2019

Met verwijzing naar ons schrijven van 27 juni jongstleden, waarin het verzoek is gedaan om vooralsnog geen contracten aan te gaan met aanbieders van glasvezel, informeren wij u graag over de stand van zaken. 

Het initiatief van Glasvezel Buitenaf om in het buitengebied van Steenwijkerland glasvezelnetwerken aan te leggen is medio juni uitgebreid met aansluitingen in de rest van de gemeente. Gezien dit gegeven hebben wij intensief overleg gevoerd met de initiatiefnemer Rendo en is er een principeakkoord tot stand gekomen specifiek gericht op de bedrijventerreinen.

In deze overeenkomst wordt o.a. opgenomen dat glasvezel wordt aangelegd op een bedrijventerrein mits er sprake is van een minimale deelname van 40% van de gevestigde bedrijven. De garantie van doorgang bij genoemde ondergrens is losgekoppeld van de voorwaarde van het percentage deelname inwoners van de kernen. Tevens zal aanleg gefaseerd plaatsvinden in deelgebieden met het daarbij behorende tijdspad.

 Het voorstel van de prijsstelling is in een afrondende fase. In vergelijking met een recent uitgevoerde marktconsultatie in Vollenhove zal de definitieve prijs voor de te realiseren aansluiting per bedrijf aanzienlijk lager uitkomen dan vergelijkbare initiatieven. Na afronding van de onderhandelingen gaat Glasvezel Buitenaf starten met de vraagbundeling. Onderdeel hiervan zijn  informatiebijeenkomsten op de bedrijventerreinen. 

Wij informeren u op een later tijdstip over de aanmeldmogelijkheden.